TREENIGHETEN

Enligt konciliet i Konstantinopel (år 381) katolska kyrkans bekännelse av gudomen

Dom flesta kristna kyrkorna idag erkänner treenightsläran som en sann doktrin, som t.ex Katolska kyrkan, den protestantiska kyrkan, och många fler, så man kan ju säga att treenighetsläran stöds av dom flesta kristna samfunden idag.

Men är treenighetsläran en sann Biblisk lära? Det är ju detta man alltid måste fråga sig själv och studera själv. Jag tror endast man kan säga sig tro på något efter att man själv har studerat en viss fråga, och inte säga sig tro på t.ex. treenigheten för att någon annan människa eller på grund av att dom flesta kristna gör det.

Treenigheten är en lära som började utvecklas strax efter dom första apostlarna, strax efter det första århundradet, men efter att en despyt i kyrkan uppstod så kallade Konstantin den store som var kejsare i det romerska riket ( Regeringstid, 25 juli år 306 till 22 maj år 337) till ekumeniskta möten där man skulle försöka ena kyrkan till att tillsammans fastslå kyrkans tro och lära. På dessa möten så fastslogs treenighetsläran, och speciellt treenighetsläran formulerade man och fastslogs på kyrkomötena i Nicaea år 325, Konstantinopel år 381 och blev sedan helt avklarat på kyrkomötet i Efesus år 431.

Sedan så svängde det väldigt mycket mella åren vilken doktrin som man bestämde vara rätt. Konstantin blev Arianist och upphävde fördömandet av den Arianistiska trosläran som man hade bestämt på mötet i Nicaea år 325, och kejsar Constantius II gjorde år 340, Arianismen till sann doktrin i imperiets statsreligion. Så det var bråk fram och tillbaka och till sist så fördömdes Arianismen på nytt då kyrkomötet i Konstantinopel hölls.

Araninismens tro var att Jesus inte var Gud utan en skapelse av Fadern, den första av alla skapade varelser och att Jesus var den högste av alla dom varelser som Fadern hade skapat, så endast Fadern var den enda sanna Guden. Den heliga ande var Faderns nest fullkomligaste verk.

Men vad är treenighetsläran?

Treenigheten säger att gud består av en gudmlig natur som delas av tre personer. Alltså gud är inte en enda person utan utgörs av tre personer som delar samma natur. Så fadern är inte sonen och är inte heller den heliga anden utan fadern är en av personerna i gudomen. Likaså anden är inte sonen eller fadern, och likaså sonen är inte fadern och är inte anden, ni fattar tror jag.


Nicaenska trosbekännelsen som antogs vid det första konciliet i Konstantinopel (år 381)

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
 • och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen (grek. ὁμοούσιος) som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
 • och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

 • Sedan från den katolska kyrkans katekes:

  Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer: "Treenigheten av ett och samma väsen".[32] De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet: "Fadern är detsamma som Sonen, Sonen är detsamma som Fadern, Fadern och Sonen är detsamma som den helige Ande, dvs, när det gäller naturen en enda Gud".[33] "Var och en av de tre personerna är denna verklighet, dvs, den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den gudomliga naturen".[34] [2789; 590]

  254 De gudomliga personerna är verkligen skilda från varandra. "Gud är en enda, men inte ensam på ett isolerat sätt".[35] "Fader", "Son" och "helig Ande" är inte helt enkelt namn på olika sätt för Gud att existera, ty de är verkligen skilda från varandra: "Den som är Son är inte Fader och den som är Fader är inte Son, och inte heller den helige Ande är Fader eller Son".[36] De är skilda åt genom de relationer de har med varandra i enlighet med sitt ursprung: "Det är Fadern som föder, Sonen som är född och den helige Ande som utgår".[37] Den gudomliga enheten är trefaldig. [468; 689]

  255 De gudomliga personerna står i relation till varandra. Eftersom den verkliga skillnaden mellan de gudomliga personerna inte slår sönder den gudomliga enheten består den enbart i de relationer som de gudomliga personerna har till varandra: "I de olika namnen uttrycks en relation; Fadern relateras till Sonen, Sonen till Fadern och den helige Ande till både Fadern och Sonen; då man talar om dessa tre personer och betraktar deras relationer med varandra, tror man ändå på en enda natur eller substans".[38] Ja, "allt är ett i dem då man inte möter den relation, som står gentemot en annan relation".[39] "På grund av denna enhet är Fadern helt och hållet i Sonen, helt och hållet i den helige Ande; Sonen är helt och hållet i Fadern, helt och hållet i den helige Ande; den helige Ande är helt och hållet i Fadern, helt och hållet i Sonen".[40] [240]

  Något som är intressant är att treenighetsläran är fundamentet och pelaren för den Katolska kyrkans tro, så kan man inte säga då att alla kyrkor som erkänner treenigheten då egentligen erkänner den Katolska tron. Så innebörden blir ju då att man är del av den romerska katolska kyrkan.

  "The mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic Faith. Upon it are based all the other teachings of the church..." Handbook for Today's Catholic, p. 15

  Detta tycker jag är mycket intressant eftersom jag tror att den romerska katolska kyrkan är det lilla hornet i Daniel 7 och odjuret i Daniel 8, modern till alla skökor, en kyrka som vars läror härstammar från Babylon.