TREENIGHETSLÄRAN

Enligt treenighetsläran så består gud av "en" gudomlig natur som delas av "tre personer". Alltså gud är inte en enda person utan utgörs av tre distinkta personer som delar en och samma natur. Så fadern är inte sonen och är inte heller den heliga anden utan fadern är en av personerna i gudomen. Varför man säger att gud är endast en gud trots att man lär att gud består av tre personer är på grund av att man säger att den gudomliga naturen är endast en natur "en substans".

Dom flesta kristna kyrkorna idag erkänner treenighetsläran som en sann doktrin, som t.ex. katolska kyrkan, den protestantiska kyrkan och många fler. Så man kan ju säga att treenighetsläran stöds av dom flesta kristna samfunden idag.

Men är treenighetsläran en sann Biblisk lära? Det är ju detta man alltid måste fråga sig själv och studera själv. Jag tror endast man kan säga sig tro på något efter att man själv har studerat en viss fråga och inte säga sig tro på t.ex. treenigheten för att någon som man tycker är en bra predikant har sagt att treenigheten är sann eller på grund av att dom flesta kristna gör det.

Treenigheten är en lära som började utvecklas strax efter dom första apostlarna, efter det första århundradet. Men efter att en dispyt i kyrkan uppstod så kallade Konstantin den store som var kejsare i det romerska riket ( Regeringstid, 25 juli år 306 till 22 maj år 337) till ekumeniska möten där man skulle försöka ena kyrkan genom att fastslå kyrkans tro och lära. På dessa möten så började treenighetsläran att ta form, kyrkomötena i Nicaea år 325, Konstantinopel år 381 och blev sedan helt avklarat på kyrkomötet i Efesus år 431. 

Det jag tror inte många kristna vet idag är att kyrkan under 300 talet var väldigt splittrad och att det var en väldigt hatisk stämning mellan dom olika församlingarna. Det hände tyvärr att man även slog ihjäl varandra. Om vi tycker att det är förvirring idag i den kristna världen så var det ingenting mot vad det var på den tiden.

Sedan så svängde det väldigt mycket mellan åren vilken doktrin som man bestämde vara rätt. Konstantin blev Arianist och upphävde fördömandet av den Arianistiska trosläran som man hade bestämt på mötet i Nicaea år 325 och kejsar Constantius II gjorde år 340 Arianismen till imperiets statsreligion. Så det var bråk fram och tillbaka och till sist så fördömdes Arianismen på nytt då kyrkomötet i Konstantinopel hölls. Men en sak som man inte talar om är att den stora majoriteten av dom kristna i början av 300 talet var Arianister.

Arianismens tro var att Jesus inte var Gud utan en skapelse av Fadern, den första av alla skapade varelser och att Jesus var den högste av alla dom varelser som Fadern hade skapat. Så endast Fadern var den enda sanna Guden. Den heliga ande var Faderns näst fullkomligaste verk. 

Men även efter att man hade enats om vad som var sann Kristen lära så var det inte för ens på 500 talet som den Kristna kyrkan helt och fullt accepterade treenighetsläran. Och på 500 talet så formulerade man en trosbekännelse som är den troslära som dom kristna kyrkorna i dag bekänner sig till. Man kallar det för den athanasianska trosbekännelsens.

VILL DU LÄSA MER OM TREENIGHETSFRÅGAN TRYCK HÄR

                                                                   Populär förklaringsmodell av treenigheten


Nicaenska trosbekännelsen som antogs vid det första konciliet i Konstantinopel (år 381)

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;

 • och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen (grek. ὁμοούσιος) som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
 • och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och Sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. 

 • Sedan från den katolska kyrkans katekes:

  Treenigheten är en enda. Vi tror inte på tre gudar, utan på en enda Gud i tre personer: "Treenigheten av ett och samma väsen".[32] De gudomliga personerna delar inte upp den gudomliga enheten mellan sig, utan var och en av dem är Gud helt och hållet: "Fadern är detsamma som Sonen, Sonen är detsamma som Fadern, Fadern och Sonen är detsamma som den helige Ande, dvs, när det gäller naturen en enda Gud".[33] "Var och en av de tre personerna är denna verklighet, dvs, den gudomliga substansen, det gudomliga väsendet eller den gudomliga naturen".[34] [2789; 590]

  254 De gudomliga personerna är verkligen skilda från varandra. "Gud är en enda, men inte ensam på ett isolerat sätt".[35] "Fader", "Son" och "helig Ande" är inte helt enkelt namn på olika sätt för Gud att existera, ty de är verkligen skilda från varandra: "Den som är Son är inte Fader och den som är Fader är inte Son, och inte heller den helige Ande är Fader eller Son".[36] De är skilda åt genom de relationer de har med varandra i enlighet med sitt ursprung: "Det är Fadern som föder, Sonen som är född och den helige Ande som utgår".[37] Den gudomliga enheten är trefaldig. [468; 689]

  255 De gudomliga personerna står i relation till varandra. Eftersom den verkliga skillnaden mellan de gudomliga personerna inte slår sönder den gudomliga enheten består den enbart i de relationer som de gudomliga personerna har till varandra: "I de olika namnen uttrycks en relation; Fadern relateras till Sonen, Sonen till Fadern och den helige Ande till både Fadern och Sonen; då man talar om dessa tre personer och betraktar deras relationer med varandra, tror man ändå på en enda natur eller substans".[38] Ja, "allt är ett i dem då man inte möter den relation, som står gentemot en annan relation".[39] "På grund av denna enhet är Fadern helt och hållet i Sonen, helt och hållet i den helige Ande; Sonen är helt och hållet i Fadern, helt och hållet i den helige Ande; den helige Ande är helt och hållet i Fadern, helt och hållet i Sonen".[40] [240]

  Något som är intressant är att treenighetsläran är fundamentet och pelaren för den Katolska kyrkans tro, så kan man inte säga då att alla kyrkor som erkänner treenigheten då egentligen erkänner den Katolska tron. Så innebörden blir ju då att man är del av den romerska katolska kyrkan.

  "The mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic Faith. Upon it are based all the other teachings of the church..." Handbook for Today's Catholic, p. 15


                                                        ÄR TREENIGHETSLÄRAN BIBLISK?

  När man läser Bibeln så kan jag inte se att treenighetsläran är en lära som man kan få från Bibeln utan att denna lära har utvecklas genom århundradena.

  För vi kan inte se i Bibeln att Gud förklaras som en Gud som består av tre personer, utan när vi läser Bibelns böcker så ser vi att Gud beskriver sig själv som en person, en "Han".

  Mal 2:10 Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss? Varför handlar vi då svekfullt mot varandra och kränker våra fäders förbund?

  5Mo 32:6 Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?

  Det blir väldigt intressant när Gud sedan säger detta i samma kapitel: 

  5Mo 32:39 Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. 

  Så Fadern själv säger att "det finns ingen annan Gud vid sidan av mig". Varför detta är intressant är på grund av att enligt treenigheten så är inte Fadern själv Gud utan är kan man säga en "del av Gud". Därför kan man inte enligt treenigheten säga att det är endast den första personen i gudomen som är  den ända guden för detta exkluderar dom andra personerna i gudomen men detta är precis vad Bibeln gör. Bibeln lär tydligt att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan. Detta bevisar att treenigheten inte är sann.

  Joe 2:27 Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. 28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner.

  Låt oss också läsa andra verser i Bibeln som visar vem det är som talar i Joel 2:27-28

  Luk 24:49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden." 

  Apg 1:4 Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 5 Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande." 

  Sedan händer det som Jesus talade om skulle hända, det som Fadern hade lovat och låt oss nu se vad Petrus säger:

  Apg 2:15 Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen! Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 

  Så när vi läser dessa verser så förstår vi att det är Fadern som talar i Joel 2:27, och vad säger Fadern i Joel 2:27, Fadern säger att: Jag är Herren er Gud och ingen annan.

  Återigen ser vi tydligt att Fadern är Gud och ingen annan.

  Jes 44:24 Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

  JESUS TALAR OM GUD

  Joh 4:21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."

  Mat 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

  Mat 6:9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. 14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

  Mat 23:9 Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen.

  Joh 7:16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Joh 7:17 Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Joh 7:18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom.

  Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud."

  Joh 17:3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

  Mat 27:46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: " Eli! Eli! Lema sabaktani? " Det betyder: " Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? "

  Luk 18:19 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.

  Upp 15:3 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats." (SFB 15)

  APOSTLARNA TALAR OM GUD

  1Ko 8:5 För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden - och det finns många "gudar" och många "herrar" 6 så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

  PETRUS TAL PÅ PINGSTDAGEN

  Apg 2:14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: "Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord. 15 Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är ju bara tredje timmen på dagen.16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera. 19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 22 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 23 Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. 24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.


                                         PETRUS TAL TILL KORNELIUS OCH HANS HUSHÅLL 

  Apg 10:34 Då började Petrus tala: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. 36 Detta är det ord som Gud sände till Israels folk, när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. 37 Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade 38 hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. 39 Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. 40 Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, 41 inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. 42 Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."

  PAULUS TAL TILL GREKERNA

  Apg 17:22 Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sade: "Athenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. 23 När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. 24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. 28 Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 29 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. 31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda." 

  Inte i någon av dessa tre tal beskrivs Gud som en treenighet utan endast som en "HAN" vilket är mycket märkligt om nu Gud är en treenighet.

  Något som man också måste tänka på är att Judarna på Jesus tid hade en strikt monoteistisk Guds tro, att Gud är endast en Han och absolut inte någon treenig Gud. Men vad som är väldigt konstigt är att vi kan inte läsa någonstans att apostlarna kom i gräl med Judarna på grund av att dom talade om Gud som en Gudom bestående av tre personer, vilket man verkligen garanterat borde kunna läsa om nu detta hade skett. Men det finns ingen dispyt beskriven i nya testamentet mellan Judarna och Apostlarna på grund av att dom beskrev Gud på ett nytt sätt. Detta är ett starkt bevis för att Apostlarna inte trodde på och inte talade om Gud som en treenighet.

  När man läser den apostoliska trosbekännelsen som man tror härstammar från 100 talet och är en trosbekännelse som härstammar från apostlarna alltså dom första kristna så kan vi läsa:

  Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
  Vi tror ock på Jesus Kristus,
  hans enfödde Son, vår Herre,
  vilken är avlad av den Helige Ande,
  född av jungfrun Maria,
  pinad under Pontius Pilatus,
  korsfäst, död och begraven,
  nederstigen till dödsriket,
  på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
  uppstigen till himmelen,
  sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
  därifrån igenkommande till att döma
  levande och döda.
  Vi tror ock på den helige Ande,
  en helig, allmännelig kyrka,
  de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

  de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

  Här ser vi inget som tyder på en tro på en treenig Gud. Jag kan absolut säga Amen! till detta.

  Låt oss nu läsa den den athanasianska trosbekännelsens som man tror är från 500 talet:

  • Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den katolska kristna tron. Men den, som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.
  • Men detta är den katolska kristna tron: att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet.
  • En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.
  • Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande. Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den Helige Ande.
  • Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda evig, såsom icke heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.
  • Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.
  • Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud. Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre.
  • Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den katolska kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.
  • Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född. Sonen är av Fadern allena - icke gjord eller skapad - utan född. Den Helige Ande är av Fadern och Sonen (filioque) - icke gjord eller skapad eller född - utan utgående.
  • Därför är det en enda Fader, icke tre Fäder, en enda Son, icke tre söner och en enda Helig Ande, icke tre Heliga Andar. Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste, utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora, så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna.
  • Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.
  • Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.
  • Så är det en rätt tro att vi tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.
  • Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp. Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Och ehuru han är Gud och människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus.
  • Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.
  • En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.
  • Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bilda en enda människa, så utgöra Gud och människa en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda, uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån igenkomma till att döma levande och döda.
  • Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar, och de skola avlägga räkenskap för sina gärningar: Och de som gjort gott skola ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.
  • Detta är den katolska kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig.

  Här kan man ju tydligt se att en utveckling har skett att det är stor skillnad på den apostoliska trosbekännelsen och den athanasiska trosbekännelsen vi ser tydligt att man har gått ifrån apostlarnas tro. Så då är ju frågan vem ska vi tro på?

  Jag kommer i alla fall tro på apostlarna.

  Vem kommer du tro på? 

  Sedan så är det ju så att dom försöker förklara treenigheten på ett sett som inte är logiskt det är helt enkelt en massa svammel det är som man försöker förklara en cirkulär fyrkant. Det är lätt att förstå att deras tro är en lögn eftersom dels så är den ju inte Biblisk och sedan är den så fruktansvärt ologisk och läran är full med motsägelser.