GUD FADERN

VAD SÄGER BIBELN OM VEM FADERN ÄR?

När vi läser Bibeln så måste vi läsa vad det verkligen står och inte blanda in våra egna viljor och fantasier, utan vi måste försöka förstå vad Bibeltexten verkligen vill säga oss.

(SFB)

Mal 2:10 Har vi inte alla en enda Fader? Har inte en enda Gud skapat oss? Varför handlar vi då svekfullt mot varandra och kränker våra fäders förbund?

Joh 20:17 Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud." 

Denna vers är väldigt talande. Jag hade väldigt svårt för denna vers när jag var treenighets troende. För jag fattade inte hur Jesus kunde säga att Fadern var hans Gud? Hur kan Gud säga att han har en Gud? Detta är ju också efter Jesus uppståndelse. Vad jag menar är att treenighetsläran säger att efter Jesus uppstod så fick han tillbaka sin Gudomliga ställning. Denna vers är också ett starkt argument emot att Jesus inte dog på korset som treenighetsläran lär, att det var bara Jesus mänskliga kropp som dog men hans Gudomliga natur dog inte.

Men Jesus säger ju här att han inte har farit upp till Fadern så var var han då i tre dagar? Men då säger många Kristna att Jesus var nere och predikade i helvetet, detta får man från 1Pe 3:19, men Jesus säger ju att Han var död och man är inte död i helvetet utan levande. Vissa Kristna tror tyvärr på att vi har en odödlig själ men är detta verklige Bibliskt? Låt oss läsa några Bibelverser:

Joh 5:28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.

Dan 12:2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 

1Te 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

1Ko 15:22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 

Och Israels Kung David är inte än i himmelen:

Apg 2:29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag.

Apg 2:34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,

Pre 9:5 De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. 

Pre 9:10 Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet. 

Det är solklart om man läser Bibeln att ingen som har dött är nu i himmelen eller i helvetet eftersom domens dag ännu inte har varit. När vi dör så blir vi åter jord i väntan på att Jesus ska komma tillbaka och utföra Guds dom över världen, vi slutar på ren svenska att existera för ett tag. Detta betyder då att Jesus omöjligen kan ha varit i helvetet under dom tre dagarna han var död.

Vidare om Fadern

Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 

Klassisk vers emot treenigheten för det står ju klart och tydligt att "den ende sanne Guden OCH den som du har sänt Jesus Kristus. Så det är tydligt här att Jesus inte är den ende sanne Guden eftersom Jesus själv säger att Fadern är den ende sanne Guden.

1Ko 8:6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 

Här behöver man sin egen fantasi till hjälp för att inte se att Paulus här säger att vi bara har en Gud och det är Fadern. Vet inte hur man ska kunna säga det tydligare.

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. 

Samma mönster om och om igen om Fadern.

Joh 14:28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

Mat 26:39 Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: "Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."

Denna vers är väldigt intressant för att om nu Jesus är gud om man tror det som treenighets troende, hur kan man då förklara att gud säger till gud att "inte som jag vill utan som du vill" eftersom man säger ju att dom tre personerna i gudomen är ett (Joh 10:30)? Det blir väldigt konstigt, detta kan ju bara betyda att Jesus inte är Gud.

Mar 12:28 En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: "Vilket är det främsta av alla buden?" 29 Jesus svarade: "Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 30 Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." 32 Den skriftlärde sade: "Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. 33 Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." 34 När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: "Du är inte långt från Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom något mer. 

Den skriftlärde ville sätta Jesus på prov och frågar Jesus vad det största budet är och Jesus svarar utifrån 5 Mos 6:4, den klassiska Judiska heliga bönen. Men det intressanta är att Jesus godkänner den skriftlärdes syn på Gud, att Gud är en "Han". Vi vet att Judarna aldrig har haft en tro på en treenig gud, och Jesus säger här att den skriftlärde har en korrekt Gudssyn.

Så det innebär att Jesus klart och tydligt säger här att treenigheten inte är korrekt utan Gud är EN HAN! Men det är omöjligt att Gud är en Han om man tror på treenigheten, visst man säger att gud är en han men det måste dom göra eftersom Bibeln tydligt lär att Gud är en Han. Men tre "han" kan omöjligt vara en "han".

5Mo 32:6 Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din Fader som skapade dig, han som danade och formade dig?

Det blir väldigt intressant när Gud sedan säger detta i samma kapitel: 

5Mo 32:39 Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. 

Så Fadern själv säger att "det finns ingen annan Gud vid sidan av mig".

Jesus säger att Fadern är den Högste:

Luk 6:35 Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig. 

När vi läser nya testamentet så kan man tydligt se att Jesus hela tiden upphöjer Fadern och förnekar sig själv, Jesus vägleder sina lärjungar mot Gud Fadern:

Mat 6:9 Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Joh 8:50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. 

Joh 8:54 Jesus svarade: "Om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd.

Joh 7:16 Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig.

Joh 4:21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi (Jesus tillber Fadern) tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 

Mat 5:15 Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Sedan som jag skrev tidigare, att Jesus säger att han har en Gud:

Upp 3:2 Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud.

Man måste tänka på att detta är efter att Jesus har stigit upp till himlen och sitter på sin Faders högra sida. Så frågan är hur kan den ända sanna Guden ha en Gud?

Låt oss läsa vad Jesus sjunger till Gud:

Upp 15:3 och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats." (SFB 15)

Man ser tydligt att endast Fadern är Gud.

Jag kan skriva mycket mer men jag tror att jag har fått fram min synpunkt angående vem som är den enda sanna Guden, nämligen att det finns ingen annan Gud förutom Fadern.

Gud Fadern är livets källa, ljusets källa och kärlekens källa. Allt det goda kommer ifrån Honom.