TUNGOTAL

Det är många i den kristna kyrkan idag som tror att tungotalet är en andlig gåva som ger dig förmågan att tala ett himmelskt språk som man inte kan förstå, att man ber i den heliga anden och genom att man ber i anden så bygger man upp sig själv andligt. Men är detta verkligen Bibliskt? Jag kommer nu att förklara varför jag inte tror att detta är Bibliskt.

Varför jag inte tror att detta är Bibliskt är för att det finns inte en ända beskrivning i Bibeln där någon talar något helt obegripligt som man menar är ett himmelskt språk, utan varje gång man beskriver en händelse där någon talar i tungor så är det ett mänskligt språk.

Det man måste förstå är att det Bibliska ordet för tungotal är det grekiska ordet "γλῶσσα"(G1100) som betyder språk och då ett världsligt språk.

Det första exemplet vi har i Bibeln på någon som talar i tungor så är det på pingstdagen och detta går att läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2. När man läser detta kapitel så framkommer det tydligt att vad som hände var att den heliga anden gav apostlarna förmågan att tala andra mänskliga språk som dom inte kunde, detta framkommer tydligt:

Apg 2:4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber - ändå hör vi dem tala på våra egna språkom Guds väldiga gärningar!" 12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan det här betyda?" 

Nästa händelse i Bibeln när det beskrivs att någon talar i tungor är i Apostlagärningarna kapitel 10, där så beskrivs det hur den heliga anden faller över en man som heter Cornelius och hans hushåll och då så står det:

Apg 10:44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud.

Om tungotalet var ett himmelskt språk som man inte kan förstå så är det konstigt att dom hörde dom prisa Gud.

Det blir ännu klarare när vi läser Apg kaitel 11 när Petrus beskriver denna händelse med Cornelius:

Apg 11:15 Och när jag började tala föll den helige Ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden.

Petrus säger här att den heliga anden föl över Cornelius och hans hushåll på samma sätt som den gjorde över apostlarna på pingstdagen, alltså likadant som den heliga anden gav apostlarna på pingstdagen förmågan att tala främmande språk likadant så gav den heliga anden Cornelius den förmågan när den heliga anden kom över Cornelius.