TUNGOTAL

Det är många i den kristna kyrkan idag som tror att tungotalet är en andlig gåva som ger dig förmågan att tala ett himmelskt språk som man inte kan förstå, att man ber i den heliga anden och genom att man ber i anden så bygger man upp sig själv andligt. Men är detta verkligen Bibliskt? Jag kommer nu att förklara varför jag inte tror att detta är Bibliskt.

Varför jag inte tror att detta är Bibliskt är för att det finns inte en ända beskrivning i Bibeln där någon talar något helt obegripligt som man menar är ett himmelskt språk, utan varje gång man beskriver en händelse där någon talar i tungor så är det ett mänskligt språk.

Det man måste förstå är att det Bibliska ordet för tungotal är det grekiska ordet "γλῶσσα"(G1100) som betyder språk och då ett världsligt språk. Är också ordet för tunga.

Det första exemplet vi har i Bibeln på någon som talar i tungor så är det på pingstdagen och detta går att läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2. När man läser detta kapitel så framkommer det tydligt att vad som hände var att den heliga anden gav apostlarna förmågan att tala andra mänskliga språk som dom inte kunde, detta framkommer tydligt:

Apg 2:4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber - ändå hör vi dem tala på våra egna språkom Guds väldiga gärningar!" 12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan det här betyda?" 

Nästa händelse i Bibeln när det beskrivs att någon talar i tungor är i Apostlagärningarna kapitel 10, där så beskrivs det hur den heliga anden faller över en man som heter Cornelius och hans hushåll och då så står det:

Apg 10:44 Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, 46 eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud.

Om tungotalet var ett himmelskt språk som man inte kan förstå så är det konstigt att dom hörde dom prisa Gud.

Det blir ännu klarare när vi läser Apg kaitel 11 när Petrus beskriver denna händelse med Cornelius:

Apg 11:15 Och när jag började tala föll den helige Ande över dem, så som han föll över oss under den första tiden.

Petrus säger här att den heliga anden föl över Cornelius och hans hushåll på samma sätt som den gjorde över apostlarna på pingstdagen, alltså likadant som den heliga anden gav apostlarna på pingstdagen förmågan att tala främmande språk likadant så gav den heliga anden Cornelius den förmågan när den heliga anden kom över Cornelius.

Varför Gud gav apostlarna denna Andliga gåva var för att evangeliet om Jesus Kristus skulle kunna spridas till hela världen. För Apostlarna kunde ju inte prata alla språk i världen så då kunde ju inte evangeliet spridas om inte Gud gav dom denna övernaturliga förmåga.

1Ko 14:2

Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter.

Denna vers är den vers som man oftast använder för att bevisa att tungotalet är ett oförståeligt himmelskt språk, men om man utgår ifrån att det handlar om att man kan få av Gud förmågan att tala ett annat mänskligt språk som inte är ens modersmål så blir denna vers inte svår att förstå.

Om jag t.ex. är i en kyrka där alla pratar Svenska och jag börjar prata Kinesiska så förstår ingen när jag pratar Guds hemligheter, men Gud förstår ju såklart vad jag menar.

1Ko 14:14

Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt.

Något som man måste tänka på när man läser 1Kor 14 är att det handlar hur vi som Kristna ska hålla Gudstjänst, så om jag nu när jag är med Kristna bröder och systrar och vi håller Gudstjänst och jag då har fått gåvan att kunna tala språk t.ex. kinesiska och jag då står och ber till Gud på Kinesiska så bär inte mitt förstånd frukt eftersom ingen annan förstår vad jag säger men om jag hade bett till Gud på ett språk mina Kristna bröder och systrar förstod så hade mitt förstånd kunna bära frukt.  

Sedan så är det intressant att Paulus säger i 1Kor 14 att om det inte finns någon som kan uttyda tungotalet så ska tungotalaren hålla tyst, men detta är ju inte vad vi ser i vissa kyrkor idag, utan man babblar bara på utan att det finns någon som uttyder vad man säger. Paulus säger också i 1Kor 14 att det viktigaste är att man lär sig något på Gudstjänsterna och att den största av Andens gåvor är profetians gåva.

1Ko 14:1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 

1Ko 14:2 Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. 

1Ko 14:6 Antag, mina bröder, att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er, om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? 

1Ko 14:26 Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål, får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen

Så det kapitlet som många Kristna idag använder sig av för att bevisa tungotalet är egentligen ett kapitel som talar emot den form av tungotal som man utövar idag i många kristna församlingar.

I Pingstkyrkan så har man hävdat att om man inte tallar i tungor så har man inte den Heliga Anden, detta är en fruktansvärd lögn, låt mig tydligt bevisa detta med hjälp av Bibeln:

Apg 2:38

Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Alla människor som tror på evangeliet och blir döpta får då den Heliga Anden som gåva av Gud. Och det står absolut ingenstans att det säkraste beviset för att man har den Heliga Anden är att man kan tala i tungor, det står faktiskt att inte alla får gåvan att kunna tala ett nytt världsligt språk.

1Ko 12:30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? 

1Kor 12: 4 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 

Så jag vet inte varför Pingstkyrkan har lagt sådan vikt på tungotalet, för Paulus säger ju faktiskt att profetians gåva är den andliga gåvan vi ska sträva efter och till och med att den som kan profeterar är förmer än den som talar i tungor

1Ko 14:5 Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. 

Sedan när man ser på det Bibliska tungotalet historiskt sett så slutade det att manifesteras i kyrkan efter Apostlarnas tid. Det tungotalande som man i dag utför i t.ex. Pingstkyrkan har bara exiterat i församlingar genom århundradena som har kallat sig Kristna men som inte har haft en lära som man kan koppla till Bibeln som t.ex. en sekt som var led av en man vid namn Montanus, dom kallade sig för Illuminati (dom upplysta) dom utförde vid en beskriven sammankomst ritualer där församlings medlemmar begick självmord, sedan så kunde det ske att man tyckte sig drabbas av den heliga ande på ett sånt starkt sett att man föll ihop på golvet och började skaka och sedan började tala främmande ord. Så det dök upp ibland men inte alls ofta mellan år 200 till år 1800. 

Men denna form av tungotal som många kyrkor idag utför var också vanligt i andra religioner. Prästerna till avguden Apollos talade i tungor och fick även syner och det hände att man upplevde helanden, sedan även inom Hinduismen så talar man i tungor.

Nästan alla stora män inom Kyrkan trodde att Bibeln lärde att tungotalet var en Andlig gåva att kunna tala mänskliga språk. Män som Martin Luther, John Calvin, John Wesley.

Det var på 1800 talet som den hedniska formen av tungotalet började flamma upp ordentligt och det skedde bland annat bland Mormonerna.

Jag tror det är viktigt att vi inte styrs av känslor och låter oss dras med av så kallade kristna rörelser bara för att vi har upplevt en stark känslomässig upplevelse. Idag så tror jag dom flesta i den kristna kyrkan styrs mer av känslor som än vad dom styrs av Guds ord. Man låter sina känslor bestämma vad som är av Gud och inte istället för att fylla sig med Guds ord. Att det kändes bra när jag talade i tungor så då måste det ju vara från Gud.

Om vi inte förstår skriften hur kan vi då avgöra vad som är rätt och vad som är fel?

Vad jag tror man ska göra är att be Gud om vägledning och att låta Guds ord vägleda oss i denna förvirrade värld.

Mat 4:4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

2Ti 3:14 Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 

Psa 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Rom 15:4 Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.

Tit 1:9 Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna. 

Det står inte här att vi ska följa våra känslor utan att vi ska hålla oss till läran det vill säga den Bibliska undervisningen.

Så vad vi än tror på som Kristna när det kommer till andliga sanningar så måste vi ha byggt vår tro på Bibelns ord annars så kan vi inte vara säkra på att det vi tror på är från Gud.

Så vad du än väljer att tro när det kommer till tungotalet så är min önskan att du ska välja din tro efter vad Bibeln lär inte efter vad du känner. Vi ska såklart ha känslor men våra känslor ska vara byggda av sanning men inte tvärtom.